Quy trình 07

06/11/2015 09:47 Số lượt xem: 2351

 

Quy định trình tự thực hiện đối với hoạt động cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh.

CCTY
Nguồn: CCTY