SƠ ĐỒ TRANG THÔNG TIN

16/11/2016 08:51 Số lượt xem: 3446

CẤU TRÚC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH BẮC NINH

      I. GIỚI THIỆU

1.1.Cơ cấu tổ chức

1.2. Chức năng, nhiệm vụ

1.3.Liên hệ

II. HOẠT ĐỘNG CHI CỤC

2.1. Quản lý dịch bệnh động vật

2.2. Quản lý giống và kỹ thuật chăn nuôi

2.3. Quản lý thuốc và thức ăn chăn nuôi

2.4.Thanh tra - Pháp chế

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

3.1.Cấp chứng chỉ hành nghề

3.2.Gia hạn chứng chỉ hành nghề

3.3.Cấp lại chứng chỉ hành nghề

3.4.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển

3.5.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển

IV. VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH

4.1.Văn bản Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ

4.2.Văn bản Bộ Nông nghiệp và PTNT

4.3.Văn bản Cục Thú y

4.4.Văn bản UBND tỉnh

4.5.Văn bản Sở Nông nghiệp và PTNT

4.6.Văn bản Chi cục Thú y

V. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

5.1.Bệnh trên đàn gia cầm

5.2.Bệnh trên đàn lợn

5.3.Bệnh trên đàn trâu, bò

5.4.Bệnh trên đàn chó, mèo

5.5.Bệnh thủy sản

5.6.Bệnh truyền lây từ động vật sang người

VI. THÔNG TIN DỊCH BỆNH

6.1.Thông tin dịch bệnh chung

6.2.Thông tin dịch bệnh trên gia cầm

6.3.Thông tin dịch bệnh trên gia súc

6.4.Thông tin dịch bệnh trên chó, mèo

6.5.Thông tin dịch bệnh thủy sản

VII. QUY TRÌNH ISO

7.1.Quy trình 06

7.2.Quy trình 07

7.3.Quy trình 08

7.4.Quy trình 09

7.5.Quy trình 10

7.6.Quy trình 11

7.7.Quy trình 12

7.8.Quy trình 13

7.9.Quy trình 14

VIII. TIN TỨC

8.1.Tin tức hoạt  động Đảng, đoàn thể

8.2.Tin tức hoạt động chuyên môn

8.3.Tin tức hoạt động đoàn thanh niên

IX. HỎI ĐÁP

X. LIÊN KẾT WEB

ADMIN
Nguồn: CHI CỤC CNTY BẮC NINH