LIÊN HỆ

16/11/2016 13:58 Số lượt xem: 5690

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Khu Hòa Đình - phường Võ Cường - Tp.Bắc Ninh - Bắc Ninh

Điện thoại: 02413.828.590                             Fax:  02413.828.591

Email: ccty.bacninh@gmail.com

website: chicucthuy.bacninh.gov.vn

ADMIN
Nguồn: CHI CỤC CNTY BẮC NINH