Quy trình 12

08/11/2015 14:31 Số lượt xem: 4074

 

Quy định trình tự thực hiện đối với hoạt động cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển ra ngoài tỉnh.

 

CCTY
Nguồn: CCTY